โครงการอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4

ในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2565 โครงการอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (การอบรมระยะสั้นแบบคิดค่าลงทะเบียน) โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย  ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย