รับขวัญทายาทเทา-ทอง

เมื่อวันที่ 3 ธนวาคม 2564  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรับขวัญทายาทเทา-ทอง ซึ่งเป็นบุตรชายของคุณครูชาญชัย  บุษบา ณ ห้องประชุมผาหินงาม  เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวบุษบาและเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรภายในโรงเรียนด้วย