Big cleaning Day

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ความสะอาดบริเวณโรงเรียน (Big cleaning Day) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี