การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการพัฒนาคุณภาพงานตามเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ (ว PA)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการพัฒนาคุณภาพงานตามเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ (ว.pa) ประจำปีงบประมาณ 2565" ณ ห้องประชุมผาหินงาม  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย  โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ และโรงเรียนบ้านปวนพุ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล เป็นวิทยากรให้ความรู้

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>