รับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน รอบ1

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลหนองหิน ร่วมกับงานอามัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ทีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง สำหรับนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม รอบ 1  จำนวน 522 คน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเตรียมการในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ต่อไป

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>