มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565  นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565  เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้แสดงศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และค้นหาคนเก่ง  กิจกรรมทั้งหมด 3  กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประเภททีม ๆ ละ 3 คน  กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีม ๆ ละ 3 คน  และกิจกรรมการแข่งขัน E-Sport  ประเภททีม ๆ ละ 5 คน

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันมหกรรมวิชาการ 46ICT ระดับชาติประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 46ICT ระดับชาติประจำปี 2565  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา  โดยได้เข้าร่วมทั้งหมด 16 รายการ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล  6 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รายการ คือ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-6 ด้วย

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>               <<<เกียรติบัตร>>>

Study Assembly of Research at Touohgakkan 2022

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ผอ สมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม รับเกียรติบัตร และ มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน ครู ในโอกาสโรงเรียนได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษานานาขาติ ระหว่างโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ประเทศไทย กับ โรงเรียน โทโอกักคัง จังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โคงการ Interschool Exchange Program ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ได้ทำการแลกเปลี่ยนทาง online มาอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นได้จัดประกวดโครงงานวิจัยของนักเรียนนานาชาติ ระดับมัธยมปลาย ภายใต้ชื่อการแข่งขัน Study Assembly of Research at Touohgakkan 2022 “Start 2022” แบบ onsite ขี้นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนประเทศมาเลย์เซีย 1 โรงเรียน ประเทศญี่ปุ่น 10 โรงเรียน และประเทศไทย 1 โรงเรียนคือโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ส่งผลงานวิจัย สาขาเคมี ฃื่อผลงานวิจัย Appropriate Duration for Eco-printing Technique with the leaves of Tectona grandis (Sugar cane) on fabric. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 4 คน ครูที่ปรึกษาวิจัย 3 คน จึงมีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่โรงเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียนดังนี้
1. ผู้อำนวยการสมคิด เกษดา รับเกียรติบัตรโรงเรียน จากประเทศญี่ปุ่น
2. นักเรียนที่ร่วมแข่งขันงานวิจัยนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 4 คน ดังนี้
   1. นายปัณณวิชญ์ สุทธิโมกข์
   2. นางสาวจิรัชญา สมสาร
   3. นางสาวธนพร ปราบเพ็ฃร
   4. นางสาววิภาดา วุสัญเทียะ
ครู
1. คุณครูอุบล ศุภบวรรัตน์ (ครูผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยน / ครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัยฯ)
2. คุณครูศิวรรณ อะวะตา ( ครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัย)
3. คุณครู ดร. ฃลธวัตน์ มีดี ( ครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัย)
ขอบพระคุณผู้อำนวยการสมคิด เกษดา ครู บุคลากร นักเรียน ที่ให้การสนับสนุน ให้การนำเสนอผลงานวิจัยนักเรียนระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จด้วยดี และ ขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ คัง ฮิโรชิ และครูผูประสานงานญี่ปุ่น Thank you very much to principal of Touohgakkan Junior and Senior High School , JAPAN ; Mr. Kan Hiroshi

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะแนวใหม่ ตามเกณฑ์ วPA

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะแนวใหม่ ตามเกณฑ์ วPA (ว9/2564) เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะแนวใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมผาหินงาม  โรงเรียนหนหองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

ชนะเลิศ (เป็นตัวแทน) สพม.ลยนภ เข้าร่วมการนำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร ในระดับภูมิภาค

ขอแสดงความยินดีกับนายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ที่ได้รับผลการคัดเลือก ชนะเลิศ (เป็นตัวแทน) สพม.ลยนภ เข้าร่วมการนำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร ในระดับภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2565

รางวัลระดับดีมาก การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับ  นายสมคิด เกษดา ผอ.โรงเรียนหนองวิทยาคม ที่ได้รับรางวัล ระดับดีมาก การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ในเวทีระดับภูมิภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน   ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน สพม.ลยนภ ภาคเรียนที่1/2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565  โดย นางกชพร มณีพงษ์ รอง ผอ.สพม.ลยนภ ดร.จิตติศีกดิ์  นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษวิทยาและคณะ ณ ห้องสมุดโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อนิเทศ ตดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค์และให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยโท มณฑล  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

304292
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
895
552
1447
297659
50957
37831
304292

Your IP: 3.238.98.39
Mon, 26 Sep 2022 20:14:03 +0000

บุคคลออนไลน์

มี 258 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ