แสดงความยินดีกับ น.ว.ค. ทานตะวันช่อที่ 24 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นายพงษ์ศักดิ์  ภูเผือ
ประธานกรรมการ
 
นายบุญทัน  คำทองทิพย์
ผู้แทนผู้ปกครอง

นางหทัยทิพย์  นิลโชติ
ผู้แทนครู

นายสุเมธ   วิเชียรศิริ
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายชลอ  สอดศรี
ผู้ปกครองส่วนท้องถิ่น
 
นางกฤติยา   ตะไก่แก้ว
ผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูปัญญาสารกิจ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายอภิชัย   ผองแก้ว
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสมพร   หล่มธรรมมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระชัย  น้อยแดง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเฉลิมชัย   อินทรชัยศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายปิ่นชัย   ลิ้มสุวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวณัชชา  แก้วศิริบัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกันต์ศักดิ์  น้อยแดง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุชา  ศิลาเกษ
เลขานุการ

นางสาวละแนง  โลขันสา
ผู้ช่วยเลขานุการ