แสดงความยินดีกับ น.ว.ค. ทานตะวันช่อที่ 24 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์โรงเรียน

1) นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) พัฒนาหลักสูตร ครูและการสอนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  

3) การบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพ 

4) สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้