แสดงความยินดีกับ น.ว.ค. ทานตะวันช่อที่ 24 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปรัชญาของโรงเรียน เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

ปรัชญาของโรงเรียน เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

     1) ปรัชญาของโรงเรียน   “มีวิชา  สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

     2) เอกลักษณ์โรงเรียน    “ภูมิทัศน์เด่น  เน้นคุณธรรม”

     3) อัตลักษณ์   “ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก”