แสดงความยินดีกับ น.ว.ค. ทานตะวันช่อที่ 24 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

1)ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะหลักตามหลักสูตรมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

2)พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3)ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

4)พัฒนาระบบการบริหารงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

5)พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

6)มีภาคีเครือข่าย และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม