แสดงความยินดีกับ น.ว.ค. ทานตะวันช่อที่ 24 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียน

1)พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเป็น  มีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 

2)พัฒนาหลักสูตรตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยนำสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

3)พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะ สามารถปฎิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4)พัฒนาการบริหารจัดการให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

5)พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

6)สร้างภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม