วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองหินวิทยาคมมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล